سادگی ها

داستانهای دخترک و اقیانوس


اشکان

دیوانگی، عشق، غرور، ناباوری ...

به کدامین احساس میفروشی

آرامش مرا در آغوشت چنین ارزان؟

به کدامین خالق

آفریدی این وحشت را در من؟

وحشت از چشمانت، وحشت از بودن...

دلم تنگ استنوشته شده در شنبه 26 بهمن 1387ساعت 05:57 ب.ظ توسط هوناز|


Design By : Night Skin

Archives
Links
Design
Specific
Others